ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN         

VAN

RÉSIDENCE WIJNIMPORT B.V. ( tevens handelend onder de naam Résidence Wijnen)

 

Artikel 1 – Definities

 

"Résidence Wijnimport"                      

Résidence Wijnimport B.V., statutair gevestigd te Den Haag;

 

"Koper"

de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Résidence Wijnimport aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;

 

"de Overeenkomst" -                             

de tussen Résidence Wijnimport en Koper tot stand gekomen overeenkomst;

 

"de Onderopdrachtnemer"  -               

de door Résidence Wijnimport bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;

 

"de Orderbevestiging" -                        

de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;

 

"Koopprijs"                                             

een door Résidence Wijnimport en Ko­per overeen­gekomen vergoeding voor door de Résidence Wijnimport te ver­richten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn om­schreven in de Orderbevestiging;

 

"Overige kosten"                                  

alle kosten gemaakt door Résidence Wijnimport in het kader van de ver­vulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerang­schikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1.           Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten met en leveringen door Résidence Wijnimport.

 

2.2.            Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Résidence Wijnimport schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

 

 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen

 

3.1.           Alle door Résidence Wijnimport gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdruk­kelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aan­bod wordt aanvaard, heeft Résidence Wijnimport het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.2.           Indien aanbiedingen van Résidence Wijnimport gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Résidence Wijnimport heeft verstrekt.

 

3.3.            Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, pros­pectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Résidence Wijnimport verstrekte gegevens, binden Rési­dence Wijnimport niet.

 

3.4.            Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Résidence Wijnimport niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door Résidence Wijnimport zo spoedig mogelijk, maar in elk geval bin­nen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Résidence Wijnimport is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

 

3.5.            Résidence Wijnimport behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

4.1.            Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Résidence Wijnimport en Koper eerst dan tot stand nadat Résidence Wijnimport een order heeft aan­vaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de da­tum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaar­ding schriftelijk heeft geprotesteerd.

 

4.2.            Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wij­zigingen binden Résidence Wijnimport slechts indien deze schriftelijk door Résidence Wijnimport zijn beves­tigd.

 

4.3.           Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen of­ferte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de we­derpartij binnen veertien werkdagen.

 

4.4.           Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uit­sluitend ter beoordeling door Résidence Wijnimport.

 

4.5.            Résidence Wijnimport behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

 

 

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst; personeel

 

5.1.            Résidence Wijnimport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

5.2.           Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, ver­strekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en in­formatie die Résidence Wijnimport voor de uitvoering nodig heeft.

 

5.3.            Résidence Wijnimport is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en - indien noodzakelijk - na overleg met Koper, bij de uitvoering van de over­eenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

 

 

Artikel 6: Levering

 

6.1.           Vanaf het moment van levering is het gekochte voor ri­sico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering 'af Résidence Wijnimport'. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. 'Franco' levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Résidence Wijnimport met Koper schriftelijk is overeengekomen.

 

6.2.           Indien 'Franco' levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 

-                Résidence Wijnimport heeft de keuze van het ver­voermiddel, waarmee de goederen op het aflever­adres zullen worden geleverd.

 

-               het risico van de goederen gaat over op het mo­ment dat zij uit het vervoermiddel 'Franco' zijn geleverd aan Koper.

 

-               de 'Franco' levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het ver­voermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ont­vangst te nemen. dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.

 

-                'Franco' levering gaat niet verder dan het plaat­sen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.

 

-               bij 'Franco' levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.

 

-                levering geschiedt op voor Résidence Wijnimport normale werktijden.

 

6.3.           Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om re­denen die niet aan Résidence Wijnimport zijn toe te rekenen, is Résidence Wijnimport gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Résidence Wijnimport om be­taling van de koopprijs te vorderen.

 

6.4.           Koper is verplicht het geleverde of de verpakking ter­stond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Résidence Wijnimport dat de goederen ter beschikking van Koper staan.

 

6.5.           Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het gele­verde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaan­gaande niet meer in behandeling genomen.

 

6.6.            Résidence Wijnimport is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

 

6.7.           De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden geno­men, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeen­komst en/of schadevergoeding te vorderen, dan wel enige voor Koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplich­ting geschorst of vervallen te achten. Bij excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd heeft Koper een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van Rési­dence Wijnimport. Van excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd is pas sprake indien de over­schrijding tenminste vier weken bedraagt.

 

6.8.           Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij plaatsen van de order vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

 

6.9.           Indien goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onver­minderd het recht van Résidence Wijnimport betaling van de koopprijs te vorderen. De kosten van de opslag komen voor rekening van Koper.

 

 

 

Artikel 7 - Transport/Risico

 

7.1.           Het transport van goederen zal op een door Résidence Wijnimport te bepalen wijze geschieden.

 

7.2.            Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het trans­port of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

 

7.3.            Résidence Wijnimport is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in reke­ning te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

 

7.4.           Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets 'Franco' voor eigen risico binnen twintig werk­dagen aan Résidence Wijnimport terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Résidence Wijnim­port.

 

 

 

Artikel 8 - Annulering

 

Indien Koper de Overeenkomst, wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annulerings­kosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Résidence Wijnimport om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 9 - Prijs; prijswijziging; betaling

 

9.1.           Tenzij anders vermeld zijn onze Prijzen:

 

-    gebaseerd op levering af Résidence Wijnimport BV.;

 

-    excl. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

 

-    exclusief de kosten van verpakking, in- en uitla­ding, vervoer en verzekering.

 

9.2.            Betaling geschiedt in de valuta, waarin de Koopprijs en de Overige kosten zijn overeengekomen en/of gefactu­reerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koersverschillen in verband met de terugrekening naar Nederlandse guldens (al dan niet in verband met de in­voering van de Euro) komen ten laste van Koper.

 

9.3.           Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Résidence Wijnimport bij levering aan Koper een factuur sturen voor de verschuldigde Koopprijs. Betaling van de factu­ren dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, ten­zij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij elke vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

 

9.4.           Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door Résidence Wijnimport gemaakte incassokos­ten en vervolgens tot voldoening van de oudste open­staande facturen.

 

9.5.            Résidence Wijnimport behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante be­taling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.

 

9.6.            Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Résidence Wijnimport met door de Koper aan Résidence Wijnimport verschuldigde bedragen is uitge­sloten.

 

9.7.           In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schulden­regeling met zijn crediteuren treft, surséance van be­taling vraagt, of een vergelijkbare procedure onder­gaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Résidence Wijnim­port op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Résidence Wijnimport dan het recht om de overeenkomst, voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tus­senkomst en zonder enige vergoeding terzake verschul­digd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Résidence Wijnimport om volledige schade­vergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schor­ten.

 

9.8.           Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Over­eenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de te­naamstelling van de factuur).

 

9.9.           Koper wordt geacht de factuur als juist en de vordering te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotes­teerd.

 

9.10.         In geval van verhoging van één of meer van de kost­prijsfactoren is Résidence Wijnimport gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Résidence Wijnimport is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

 

9.11.         Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper van dit recht gebruik maakt, behoudt Résidence Wijnimport zich het recht voor om speciaal voor Koper vervaardigde goederen in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 10 - Vertragingsrente

 

Indien betaling niet binnen de in het derde lid van het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur­datum de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar ver­schuldigd over het nog openstaande bedrag.

 

 

 

Artikel 11 - Incassokosten

 

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeien­de uit of terzake van de Overeenkomst, daaronder begre­pen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is ver­eist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventu­ele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog open­staande vordering(en) van Résidence Wijnimport op de Koper. De in de boeken van Résidence Wijnimport voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoem­de kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

 

 

 

Artikel 12 - Overmacht

 

12.1.         Voorzover de verbintenissen van Résidence Wijnimport als resultaatsverbintenis zijn te beschouwen, zullen als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid (tijdige) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als derge­lijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, be­drijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, daaronder begrepen datum-gerelateerde sto­ringen, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsma­terialen, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen en exporten door overheden of derden, en voorts iedere andere omstandigheid, welke Résidence Wijnimport redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed kan uitoefenen.

 

12.2.         Indien naar het oordeel van Résidence Wijnimport de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Résidence Wijnimport het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

12.3.         Indien een overmachtsituatie zes maanden heeft geduurd, is Résidence Wijnimport gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming onzerzijds zal Koper een evenredig gedeelte van de to­tale prijs zijn verschuldigd.

 

12.4.         De partij die meent in overmacht te (komen te) verke­ren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

 

 

Artikel 13 - Retentierecht

 

Ingeval Résidence Wijnimport zaken van Koper - al dan niet speciaal door Résidence Wijnimport voor Koper ver­vaardigd - onder zich heeft, is zij gerechtigd die za­ken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Ko­per voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Résidence Wijnim­port ook ingeval Koper in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren.

 

 

 

Artikel 14 - Reclames

 

14.1.          Eventuele reclames worden door Résidence Wijnimport slechts in behandeling genomen indien zij Résidence Wijnimport rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

14.2.         In afwijking van 14.1. moet bij 'Franco' levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van het geleverde ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de be­stuurder van het in artikel 6.2. bedoelde vervoermiddel door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Wijnimport Résidence zenden.

 

14.3.         Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na factuurda­tum.

 

14.4.         Na het verstrijken van deze termijnen wordt Koper ge­acht het geleverde, respectievelijk de factuur, te heb­ben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Résidence Wijnimport in behandeling genomen.

 

14.5.         Koper moet Résidence Wijnimport - voorzover dat rede­lijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

 

14.6.          Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.

 

14.7.         Indien de reclame door Résidence Wijnimport gegrond wordt bevonden, is Résidence Wijnimport uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.

 

14.8.          Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.

 

14.9.          Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Résidence Wijnimport, onder door Résidence Wijnimport te bepalen voorwaarden.

 

 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid van Résidence Wijnimport ; vrijwaring

 

15.1.          Résidence Wijnimport is met inachtneming van het navol­gende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het ge­volg zijn van het niet in acht nemen door Résidence Wijnimport van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

 

15.2.          Résidence Wijnimport is nimmer aansprakelijk voor ge­volgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.

 

15.3.         Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Résidence Wijnimport de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Résidence Wijnimport als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW

 

15.4.          Résidence Wijnimport is nimmer aansprakelijk voor scha­de veroorzaakt door Onderopdrachtnemers.

 

15.5.          Résidence Wijnimport is nimmer aansprakelijk voor scha­de, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.

 

15.6.          Résidence Wijnimport is nimmer aansprakelijk voor scha­de die zij naar de in de branche gebruikelijke maatsta­ven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

 

15.7.          Résidence Wijnimport is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datum-gerela­teerde storing, noch voorzover deze zich voordoet bij door Résidence Wijnimport, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voorzover deze zich na levering door Résidence Wijnimport bij Koper of derden zou voordoen.

 

15.8.         De door Résidence Wijnimport te betalen schadevergoe­ding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Résidence Wijnimport te ont­vangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Over­eenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Résidence Wij­nimport te betalen schadevergoeding nimmer meer bedra­gen dan de door Résidence Wijnimport te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebreng­end feit.

 

15.9.         De door Résidence Wijnimport te betalen schadevergoe­ding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de verzekeringsmaat­schappijen zal (kunnen) ontvangen.

 

15.10.        Aanspraken van Koper op schadevergoeding dienen binnen één maand na de ontdekking van de schade schriftelijk en met redenen omkleed bij Résidence Wijnimport te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Koper zijn recht op schadevergoeding heeft verwerkt.

 

15.11.       Résidence Wijnimport is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Résidence Wijnimport geleverde goederen, daaronder mede begrepen:

 

-                aanspraken van derden, werknemers van Koper daar­onder begrepen, die schade lijden welke het ge­volg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Résidence Wijnimport die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

 

-                aanspraken van derden, werknemers van Résidence Wijnimport daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Koper of van onveilige situaties in diens be­drijf;

 

-                aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Résidence Wij­nimport geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoe­ging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

 

Koper vrijwaart Résidence Wijnimport voor vorenbedoelde schade.

 

15.12.       Indien en voorzover Résidence Wijnimport aansprakelijk zou zijn terzake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft Résidence Wijnimport het recht te harer keuze ofwel vervangende goederen te leveren, of­wel de goederen te herstellen of de koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

 

 

 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 

16.1.          Geleverde goederen blijven eigendom van Résidence Wij­nimport, tot het moment waarop alle door Résidence Wij­nimport voor Koper verrichte leveranties en werkzaamhe­den of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Résidence Wijnimport zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

 

16.2.          Résidence Wijnimport is te allen tijden gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) ha­len, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Ko­per dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag ex­clusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1135,--,  onverminderd het recht van Résidence Wijnimport om vol­ledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Résidence Wijnimport mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of ver­werken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Résidence Wijnimport. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nim­mer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,--, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onver­minderd het recht van Résidence Wijnimport volledige schadevergoeding te vorderen.

 

16.3.         Ingeval Koper de aan Résidence Wijnimport in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigen­domsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende ver­plichtingen jegens Résidence Wijnimport heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Rési­dence Wijnimport heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de over­dracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Résidence Wij­nimport over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlang­en van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Résidence Wijnimport het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kun­nen invorderen. Het door de tweede koper aan Résidence Wijnimport betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Résidence Wijnimport verschuldigde. Ko­per is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigen­domsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling ver­meld.

 

 

 

Artikel 17 - Wijze van verhandeling

 

17.1.         Koper moet de geleverde goederen uitsluitend in origi­nele, van Résidence Wijnimport afkomstige, verpakking en in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de geleverde goede­ren die in een grootverpakking zijn aangeleverd indivi­dueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

 

17.2.         Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Résidence Wijnimport een direct opeisbare en niet voor compensa­tie of korting vatbare boete van EUR 4.525,--. Résiden­ce Wijnport hoeft Koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Résidence Wijnimport recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met Koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

 

 

 

Artikel 18 - Publiciteits- en Promotiemateriaal

 

Het publiciteits- on Promotiemateriaal, dat Résidence Wijnimport al dan niet gratis aan Koper ter ondersteu­ning van de verkoop van de (toekomstige) geleverde goe­deren ter beschikking stelt, blijft te allen tijde ei­gendom van Résidence Wijnimport. Koper moet dit op het eerste verzoek van Résidence Wijnimport voor risico van Koper aan Résidence Wijnimport terugzenden in ong­eschonden en onveranderde staat.

 

 

 

Artikel 19 - Algemeen

 

19.1.         Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tus­sen Résidence Wijnimport en Koper nietig zijn of ver­nietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen terzake van de be­palingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.

 

19.2.          Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Résidence Wijnimport is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Résidence Wijnimport op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

 

  

 

Artikel 20 - Opschorting en ontbinding

 

20.1.         Indien Résidence Wijnimport ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen voortvloeiende uit de Overeenkomst, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of bij aangetekend schrijven de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 21 dagen en onder vermelding van de geconstateerde tekortko­ming(en). Verzuimt de Koper de genoemde tekortkomingen binnen de opzegtermijn ongedaan te maken, dan eindigt de Overeenkomst op de datum waartegen is opgezegd.

 

20.2.         Indien Koper de in het vorige lid vermelde tekortko­ming(en) ongedaan maakt voordat de opzegtermijn is ver­streken, vervalt voor Résidence Wijnimport het recht de Overeenkomst met betrekking tot die tekortkoming(en) te beëindigen en wordt de gedane opzegging geacht te zijn ingetrokken.

 

20.3.         Bij opzegging door Résidence Wijnimport zoals omschre­ven het eerste lid is alsdan al hetgeen Koper nog moet betalen direct opeisbaar.

 

20.4.          Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zon­der dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de Koper in staat van faillisse­ment wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestel­ling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

 

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht en geschillen

 

21.1.         Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

21.2.         Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voort­vloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de be­treffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te 's-Graven­hage onverminderd het recht van hoger beroep en het vragen van een voorlopige voorziening in Kort geding. Eén en ander behoudens gevallen waarin de Kantonrechter bevoegd is.

 

21.3.          Résidence Wijnimport is niettemin gerechtigd het ge­schil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Résidence Wijnimport Koper daarvan schriftelijk in ken­nis zal stellen. Koper heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burger­lijke rechter uit te spreken.

 

21.4.         In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zal, in hoogste instantie en met uitsluiting van de burger­lijke rechter, worden beslist naar de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut.

 

 

 

Artikel 22 - Deponering

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage en kunnen als “Algemene Leveringsvoorwaarden Résidence Wijnimport B.V.” worden aangehaald.